ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಿರ್ವಹಣೆ

 

ಈ ಕೇಂದ್ರವು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ವಿತ್ತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳೆಂದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದಾಯ (ತೆರಿಗೆ, ತೆರಿಗೆಯೇತರ ಮತ್ತು ಅನುದಾನ) ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮುನಾಂ್ನದಾಜು, ಖಾತರಿಗಳು, ಸಾದಿಲ್ವಾರು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳು, ಎರವಲುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಗಂಡಾಂತರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ನಿರ್ವಹಣೆ.