ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೆಚ್ಚ ನಿರ್ವಹಣೆ

 

ಈ ಕೇಂದ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಪ್ರಮುಖ ವಿತ್ತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳೆಂದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೀತಿ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೆಚ್ಚ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಮಧ್ಯಮಾವಧಿ ವಿತ್ತೀಯ ನೀತಿ, ಕೇಂದ್ರೀಯ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ, ಮಹಿಳಾ ಉದ್ದೇಶಿತ ಆಯವ್ಯಯ, ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಸಮತೋಲನ.