2014-15
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೆಚ್ಚ ನಿರ್ವಹಣೆ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ದೇಶಿತ ಆಯವ್ಯಯ ಕುರಿತ ಪುರ್ನಮನನ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ

ಅವಧಿ : 26 – 27ನೇ ಆಗಸ್ಟ್, 2014
(2 ದಿನಗಳು)
ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಿಗಳು : ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ಸಂಯೋಜಕರು :ಅನಿತಾ ವಿ ನಾಜರೆ , ಉಪಸಲಹಾಗಾರರು ಮತ್ತು ಭೋದಕವರ್ಗ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ತರಬೇತಿಯ ಸಮೂಹ ಚಿತ್ರ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ದೇಶಿತ ಆಯವ್ಯಯ ಕುರಿತು ಪುನರ್ಮನನ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ

ಅವಧಿ :1 – 2 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, 2014
(2 ದಿನಗಳು)
ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಿಗಳು :ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ಸಂಯೋಜಕರು :ನೆಲ್ಲೇರಿ ಉಮೇಶ್ವರಿ, ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ತರಬೇತಿಯ ಸಮೂಹ ಚಿತ್ರ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ದೇಶಿತ ಆಯವ್ಯಯ ಕುರಿತು ಪುನರ್ಮನನ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ

ಅವಧಿ : 26ನೇ – 27ನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, 2014
(2 ದಿನಗಳು)
ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಿಗಳು : ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ಸಂಯೋಜಕರು :ಅನಿತಾ ವಿ ನಾಜರೆ , ಉಪಸಲಹಾಗಾರರು ಮತ್ತು ಭೋದಕವರ್ಗ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ತರಬೇತಿಯ ಸಮೂಹ ಚಿತ್ರ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ದೇಶಿತ ಆಯವ್ಯಯ ಕುರಿತು ಪುನರ್ಮನನ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ

ಅವಧಿ : 16ನೇ – 17ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2014
(2 ದಿನಗಳು)
ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಿಗಳು :ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ಸಂಯೋಜಕರು :ಅನಿತಾ ವಿ ನಾಜರೆ , ಉಪಸಲಹಾಗಾರರು ಮತ್ತು ಭೋದಕವರ್ಗ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ತರಬೇತಿಯ ಸಮೂಹ ಚಿತ್ರ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ದೇಶಿತ ಆಯವ್ಯಯ ಕುರಿತು ಪುನರ್ಮನನ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ

ಅವಧಿ :30ನೇ – 31ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2014
(2 ದಿನಗಳು)
ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಿಗಳು :ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ಸಂಯೋಜಕರು :ಅನಿತಾ ವಿ ನಾಜರೆ , ಉಪಸಲಹಾಗಾರರು ಮತ್ತು ಭೋದಕವರ್ಗ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ತರಬೇತಿಯ ಸಮೂಹ ಚಿತ್ರ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ದೇಶಿತ ಆಯವ್ಯಯ ಕುರಿತು ಪುನರ್ಮನನ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ

ಅವಧಿ :10ನೇ – 11ನೇ ನವೆಂಬರ್ 2014
(2 ದಿನಗಳು)
ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಿಗಳು :ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ಸಂಯೋಜಕರು :ಅನಿತಾ ವಿ ನಾಜರೆ , ಉಪಸಲಹಾಗಾರರು ಮತ್ತು ಭೋದಕವರ್ಗ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ತರಬೇತಿಯ ಸಮೂಹ ಚಿತ್ರ

ಕೆಟಿಪಿಪಿ ಕಾಯ್ದೆ 1999 ರ ನಿಯಮಗಳ ಅನ್ವಯ ಇ- ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಉಪಕ್ರಮಗಳ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ

ಅವಧಿ : : 29-30ನೇ ಮೇ, 2014
(2 ದಿನಗಳು)
ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಿಗಳು :ವರ್ಗ ಎ ಗುಂಪಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ಸಂಯೋಜಕರು :ಡಾ. ರಾಜೇಶ್ವರಿಕಸ್ತೂರಿ, ಉಪಸಲಹೆಗಾರರು & ಬೋಧಕರು
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ತರಬೇತಿಯ ಸಮೂಹ ಚಿತ್ರ

ಕೆಟಿಪಿಪಿ ಕಾಯ್ದೆ 1999 ರ ನಿಯಮಗಳ ಅನ್ವಯ ಇ- ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಉಪಕ್ರಮಗಳ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ

ಅವಧಿ :: 20ನೇ - 21ನೇ  ಆಗಸ್ಟ್, 2014
(2 ದಿನಗಳು)
ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಿಗಳು :ವರ್ಗ ಎ ಗುಂಪಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ಸಂಯೋಜಕರು :ಡಾ. ರಾಜೇಶ್ವರಿಕಸ್ತೂರಿ,
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ತರಬೇತಿಯ ಸಮೂಹ ಚಿತ್ರ

ಉದ್ಯೋಗ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೆಟಿಪಿಪ ಕಾಯಿದೆಯ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು e- ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಪೋರ್ಟಲ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಕುರಿತ ತರಬೇತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಅವಧಿ : 27ನೇ - 29ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್, 2014
(3 ದಿನಗಳು)
ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಿಗಳು :ವರ್ಗ ಎ ಗುಂಪಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ಸಂಯೋಜಕರು :ಡಾ. ರಾಜೇಶ್ವರಿಕಸ್ತೂರಿ,
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ತರಬೇತಿಯ ಸಮೂಹ ಚಿತ್ರ

ಕೆಟಿಪಿಪಿ ಕಾಯಿದೆಯ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು e- ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಪೋರ್ಟಲ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಕುರಿತ ತರಬೇತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಅವಧಿ : 19ನೇ - 21ನೇ ನವೆಂಬರ್ 2014
(3 ದಿನಗಳು)
ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಿಗಳು :ವರ್ಗ ಎ ಗುಂಪಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ಸಂಯೋಜಕರು :ಡಾ. ರಾಜೇಶ್ವರಿಕಸ್ತೂರಿ,
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ತರಬೇತಿಯ ಸಮೂಹ ಚಿತ್ರ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಹಿಳಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಅನುಷ್ಠಾನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಯ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೌಶಲ್ಯ ವೃದ್ಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಅವಧಿ : 29 -31 ನೇ ಜನವರಿ 2015
(3 ದಿನಗಳು)
ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಿಗಳು :ವರ್ಗ ‘ಎ’ ಮತ್ತು ‘ಬಿ’ಗುಂಪಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ಸಂಯೋಜಕರು :ಅನಿತಾ ವಿ. ನಾಜರೆ, ಉಪಸಲಹೆಗಾರರು ಮತ್ತು ಬೋಧಕವರ್ಗ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ತರಬೇತಿಯ ಸಮೂಹ ಚಿತ್ರ