ಯೋಜನಾ ನಿರ್ವಹಣೆ

 

ಈ ಕೇಂದ್ರವು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳೆಂದರೆ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಯೋಜನಾ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ, ಒಪ್ಪಂದದ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಂದದ ನಿರ್ವಹಣೆ.