ಮಂಡನೆಗಳು

ವಿವಿಧ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಯತ್ನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮಾಡಿದ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿಗಳು

 

  ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರಗಳು

  ಆಯವ್ಯಯ

  ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

ಮಹಿಳಾ ಉದ್ದೇಶಿತ ಆಯವ್ಯಯ

ಆಂತರಿಕ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರು

  ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ರ್ತ

  ಫಲಿತಾಂಶ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ದಾಖಲೆಗಳು

ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿ

  ಇತರೆ