ಶಿವಕುಮಾರ ಪ್ರಭಯ್ಯನವರಮಠ

ಭಾವಚಿತ್ರ: 
ಪದನಾಮ: 
ಸಂಶೋಧನಾ ಸಲಹೆಗಾರರು
ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ : 
ಎಂ.ಎ, ಎಂ.ಫಿಲ್,(ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ)
ಪರಿಣಿತಿ/ಆಸಕ್ತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರ
ಅರ್ಥಮಾಪನಶಾಸ್ತ್ರ
ಇ – ಮೇಲ್: 
shivakumar[dot]rcinfpi[at]gmail[dot]com