ಪದ್ಮನಾಭ ವಿ.

ಭಾವಚಿತ್ರ: 
ಪದನಾಮ: 
ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು
ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ: 
ಎಂ.ಎ (ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ), ಎಂ.ಫಿಲ್, ಎಂ.ಎಲ್.ಐ.ಎಸ್ಸಿ
ಮಾತೃ ಇಲಾಖೆ: 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ಇ – ಮೇಲ್: 
libpadmanabh[at]gmail[dot]com