ಎ. ಸೌಮ್ಯ ಪೊನ್ನಪ್ಪ

ಭಾವಚಿತ್ರ : 
ಪದನಾಮ: 
ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿ
ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ: 
ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ, ಎಂ.ಎಡ್
ಮಾತೃ ಇಲಾಖೆ
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ಪರಿಣಿತಿ/ ಆಸಕ್ತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರ: 
ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ತರಬೇತಿ
ಇ – ಮೇಲ್: 
asoumyaponnappa[at]gmail[dot]com