ನೆಲ್ಲೇರಿ ಉಮೇಶ್ವರಿ

ಭಾವಚಿತ್ರ : 
ಪದನಾಮ: 
ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿ
ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ: 
ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ, ಎಂ.ಎಡ್
ಮಾತೃ ಇಲಾಖೆ
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ಪರಿಣಿತಿ/ ಆಸಕ್ತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರ: 
ತರಬೇತಿ, ತರಬೇತಿಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವುದು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ
ಇ – ಮೇಲ್: 
n[dot]umeshwari[at]nic[dot]in