ಹೆಸರು ಭಾವಚಿತ್ರ ಪದನಾಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಮಾತೃ ಇಲಾಖೆ
ನೆಲ್ಲೇರಿ ಉಮೇಶ್ವರಿ ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿ ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ, ಎಂ.ಎಡ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ಎ. ಸೌಮ್ಯ ಪೊನ್ನಪ್ಪ ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿ ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ, ಎಂ.ಎಡ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ಚಂದ್ರಯ್ಯ ಎಸ್. ಆರ್ ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿ ಎಂ.ಎ. ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ., ಬಿ.ಇಡ್. ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
ಶಶಿಕಲಾ ಕೆ.ಬಿ ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿ ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ, ಎಂ.ಎಡ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಕೆ
ಪದ್ಮನಾಭ ವಿ. ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು ಎಂ.ಎ (ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ), ಎಂ.ಫಿಲ್, ಎಂ.ಎಲ್.ಐ.ಎಸ್ಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ರವಿಕುಮಾರ್ ಬಿ. ಸಂಶೋಧನಾ ಸಲಹೆಗಾರರು ಎಂ.ಎ( ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ), ಎಂ.ಫಿಲ್
ಶಿವಕುಮಾರ ಪ್ರಭಯ್ಯನವರಮಠ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಲಹೆಗಾರರು ಎಂ.ಎ, ಎಂ.ಫಿಲ್(ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ),