ಇ-ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು

1 ಬ್ರಿಟೀಷ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಆನ್‍ಲೈನ್ http://www.library.britishcouncil.org.in/
2 1. ಐಐಎಂ ಕೋಜಿಕೋಡ್ ಸೊಸೈಟಿ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮೆಂಟ್ ರಿವ್ಯೂ
2. ಇಂಡಿಯನ್ ಜರ್ನ್‍ಲ್ ಆಫ್ ಜಂಡರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್
3. ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಎಂಟರ್‍ಪ್ರನ್ಯೂರ್‍ಶಿಪ್
4. ಜಂಡರ್, ಟೆಕ್ನೋಲಾಜಿ ಮತ್ತು ಡೆವಲೆಪ್‍ಮೆಂಟ್
5. ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್
6. ಸೌತ್ ಏಷಿಯನ್ ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಎಕೋನೊಮಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫೈನ್ಯಾನ್ಸ್
http://online.sagepub.com/login/