ಯೋಜನಾ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತ ಮೂರು ದಿನಗಳ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಜನವರಿ 2015