ಆರ್ಥಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿಕೇಂದ್ರಿಕರಣ

 

ಈ ಕೇಂದ್ರವು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ವಿತ್ತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳೆಂದರೆ ಖಜಾನೆ ನಿರ್ವಹಣೆ, ವಿತ್ತೀಯ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣ, ಸರ್ಕಾರದ ಹಣಕಾಸು/ ಲೆಕ್ಕಗಳು, ಆಂತರಿಕ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ವಹಣೆ.