ಡಾ. ಅನಂತರಾಮು ಎಮ್ ಅರ್

ಭಾವಚಿತ್ರ: 
ಪದನಾಮ: 
ಸಮಾಲೋಚಕರು ( ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ )
ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ : 
ಎಂ.ಎ, ಪಿಹೆಚ್ ಡಿ(ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ)
ಪರಿಣಿತಿ/ಆಸಕ್ತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರ
ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ
ಇ – ಮೇಲ್: 
shivakumar[dot]rcinfpi[at]gmail[dot]com