ಹೆಚ್.ಎನ್. ಶ್ರೀಕಂಠಮೂರ್ತಿ

ಭಾವಚಿತ್ರ : 
ಪದನಾಮ: 
ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿ
ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ: 
ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ(ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ)
ಮಾತೃ ಇಲಾಖೆ: 
ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ಪರಿಣಿತಿ/ ಆಸಕ್ತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರ: 
ಸಂಶೋಧನೆ, ತರಬೇತಿ, ಸಲಹೆ, ಆಯವ್ಯಯ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ಮುನ್ನಾಂದಾಜು
ಇ – ಮೇಲ್: 
hn[dot]smurthy[at]nic[dot]in