ಕೆ.ಸಿ.ಹರಿದಾಸ್

ಭಾವಚಿತ್ರ: 
ಪದನಾಮ: 
ಸಮಾಲೋಚಕರು
ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ: 
ಎಂ.ಎ (ಆಂಗ್ಲಭಾಷಾ ಸಾಹಿತ್ಯ)
ಮಾತೃ ಇಲಾಖೆ: 
ನಿವೃತ್ತ ಅಪರ ಅಬಕಾರಿ ಆಯುಕ್ತರು (ಜಾರಿ ಮತ್ತು ಅಪರಾಧ), ರಾಜ್ಯ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ
ಪರಿಣಿತಿ/ ಆಸಕ್ತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರ: 
ಅಬಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ/ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವರ್ಧನೆ ಸಂಘಟಿಸುವುದು.
ಇ – ಮೇಲ್: 
haridas[dot]fpi[at]gmail[dot]com