ವಿ.ಎಸ್. ಶ್ರೀಕಂಠ

ಭಾವಚಿತ್ರ: 
ಪದನಾಮ: 
ಸಮಾಲೋಚಕರು
ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ: 
ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ, ಎಂ.ಎ
ಮಾತೃ ಇಲಾಖೆ: 
ನಿವೃತ್ತ ಜಂಟಿ ನಿಯಂತ್ರಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ
ಪರಿಣಿತಿ/ ಆಸಕ್ತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರ: 
ನಗರ/ಗ್ರಾಮೀಣ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ, ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಲೆಕ್ಕ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ.
ಇ – ಮೇಲ್: 
srikanta[dot]vs[at]gmail[dot]com