ಸುಬ್ರಾಯ ಎಂ. ಹೆಗಡೆ

ಭಾವಚಿತ್ರ: 
ಪದನಾಮ: 
ಸಮಾಲೋಚಕರು
ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ: 
ಎಂ.ಎ, ಎಲ್.ಎಲ್.ಬಿ
ಮಾತೃ ಇಲಾಖೆ: 
ನಿವೃತ್ತ ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು, ಕರ್ನಾಟಕ ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆಗಳ ಇಲಾಖೆ
ಪರಿಣಿತಿ/ ಆಸಕ್ತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರ: 
ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷ ತೆರಿಗೆಗಳು.
ಇ – ಮೇಲ್: 
subrayamhegde[at]gmail[dot]com