ಎಮ್.ಆರ್.ನಾರಾಯಣ

ಭಾವಚಿತ್ರ: 
ಪದನಾಮ: 
ಸಲಹೆಗಾರರು ( ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ )
ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ: 
ಎಂ.ಎ., ಪಿಹೆಚ್ ಡಿ (ಸುಕುಬಾ / ಜಪಾನ್)
ಪರಿಣಿತಿ/ ಆಸಕ್ತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರ: 
ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ, ಆರ್ಥಿಕ ಜನಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ, ಹಣಕಾಸು ಶಿಕ್ಷಣದ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿಗಳು
ಇ – ಮೇಲ್: 
mrnarayana[at]yahoo[dot]com