ಎ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ

ಭಾವಚಿತ್ರ: 
ಪದನಾಮ: 
ಉಪ ಸಲಹೆಗಾರರು ಮತ್ತು ಬೋಧಕರು
ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ: 
ಎಂ.ಕಾಂ, ಐಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂಎಐ
ಮಾತೃ ಇಲಾಖೆ: 
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆ
ಪರಿಣಿತಿ/ ಆಸಕ್ತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರ: 
ಹಣಕಾಸು
ಇ – ಮೇಲ್: 
sreenivasa_1691[at]rediffmail[dot]com