ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ವೈ ಎ

ಭಾವಚಿತ್ರ: 
ಪದನಾಮ: 
ಉಪ ಸಲಹೆಗಾರರು ಮತ್ತು ಬೋಧಕರು
ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ: 
ಎಮ್. ಟೆಕ್. ( ಪರಿಸರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ), ಸಿ ಎಫ್ ಎ
ಮಾತೃ ಇಲಾಖೆ: 
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆ
ಪರಿಣಿತಿ/ ಆಸಕ್ತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರ
ತಾಂತ್ರಿಕತೆ, ಹಣಕಾಸು ಹಾಗೂ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ
ಇ – ಮೇಲ್: