ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬಾಹ್ಯ ನೆರವು ಯೋಜನೆಗಳ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯ ವರದಿ