ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾದ ವಿಳಾಸ

 

ನಿರ್ದೇಶಕರು

ವಿತ್ತೀಯ ಕಾರ್ಯನೀತಿ ಸಂಸ್ಥೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಕೆಂಗೇರಿ ಅಂಚೆ

ಬೆಂಗಳೂರು – ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ

ಬೆಂಗಳೂರು – 560060

ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತ

ಇ-ಮೇಲ್ - director[at]fpibangalore[dot]gov[dot]in  

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: +91 80 26971000

ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: +91 80 26971010