ಹೆಸರು ಭಾವಚಿತ್ರ ಪದನಾಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಮಾತೃ ಇಲಾಖೆ
ಸುಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಚೌಧರಿ, ಐಪಿಒಎಸ್: ನಿರ್ದೇಶಕರು ಎಂ.ಎ., ಎಂ. ಫಿಲ್ (ಜೆ ಎನ್ ಯು) ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ, ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ
ಪಿ. ಉಷಾ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಆಡಳಿತ) ಎಂ.ಎ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ
ಸುಕನ್ಯ ಜಿ. ನಾಯಕ್ ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿ (ಆಡಳಿತ) ಎಂ.ಎ (ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ) ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ
ಜ್ಯೋತಿ ಎಂ ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿ (ಸಿಬ್ಬಂದಿ) ಎಂ.ಕಾಂ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ಇಲಾಖೆ
ಸುನೀಲ್ ಡಿ ಲೆಕ್ಕಾಧೀಕ್ಷಕರು ಪಿಯೂಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ
ಕವಿತ ಹೆಚ್ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಸಹಾಯಕರು ಎಂ.ಎ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ
ಶೃತಿ ಎಂ.ವಿ. ಕಿರಿಯ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಸಹಾಯಕರು ಬಿ.ಎ. ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ
ಲಲಿತ ಎನ್ ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಕಾರರು ಪಿಯೂಸಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ