2013-14
ಯೋಜನೆ,ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ರ್ತ

ರಾಷ್ತ್ರೀಯ ಖಾತೆಗಳ ಅಂಕಿಅಂಶ ತರಬೇತಿ

ಅವಧಿ: 2-6 ನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್, 2013
(5 ದಿವಸ)
ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಿಗಳು: ವರ್ಗ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಗುಂಪಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ಸಂಯೋಜಕರು : ಎಸ್. ಲೀನಾ, ಉಪಸಲಹಾಗಾರರು ಮತ್ತು ಭೋಧಕ ವರ್ಗ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ತರಬೇತಿಯ ಸಮೂಹ ಚಿತ್ರ

ಎಕ್ಸೆಲ್ ಬಳಸಿ ಅಂಕಿಅಂಶದ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ತರಬೇತಿ

ಅವಧಿ:10-15 ನೇ ಫೆಬ್ರವರಿ, 2014
(5 ದಿವಸ)
ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಿಗಳು:ವರ್ಗ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಗುಂಪಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ಸಂಯೋಜಕರು : : ಎಸ್. ಲೀನಾ, ಉಪಸಲಹಾಗಾರರು ಮತ್ತು ಭೋಧಕ ವರ್ಗ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ತರಬೇತಿಯ ಸಮೂಹ ಚಿತ್ರ