ವಿಕಾಸಂ ಪರಿಚಯ

ವಿತ್ತೀಯ ಕಾರ್ಯನೀತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರವು 2007 ಸ್ಥಾಪಿಸಿತು. ವಿತ್ತೀಯ ಕಾರ್ಯನೀತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ವಿತ್ತೀಯ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು -2002 ಸಾಂಸ್ಥೀಕರಿಸುವ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿತು. ವಿತ್ತೀಯ ಕಾರ್ಯನೀತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿತ್ತೀಯ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಅಧಿನಿಯಮ, 2002ರ 4ನೇ ಪ್ರಕರಣದ ಉಪಬಂಧಗಳ ಮೇರೆಗಿನ ವಿತ್ತೀಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಹದಿನೇಳು ತತ್ವಗಳ ಆಶಯವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿ¸ಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಓದಲು....

ನಿರ್ದೇಶಕರ ಸಂದೇಶ

ವಿತ್ತೀಯ ಕಾರ್ಯನೀತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಮುನ್ನೋಟಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ

ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ 30 ನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2014 ರಂದು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಸೇರಿದ್ದು ನನ್ನ ಸುಯೋಗ. ವಿಕಾಸಂನ ಗುರಿ ವಿತ್ತೀಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿಯ ಮೂಲಕ ‘ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಆಡಳಿತ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಕ ಹಾಗೂ ಕೈ ಆಸರೆಯಾಗುವ ಪ್ರಥಮ ಉಲ್ಲೇಖಾರ್ಹ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದು’. ಹೆಚ್ಚು ಓದಲು....


aarthika image‘ಆರ್ಥಿಕ ಚರ್ಚೆ’ – ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತದ ಕುರಿತ ವಿಕಾಸಂನ ಪತ್ರಿಕೆ ಸಂಪುಟ – 1 ಸಂಖ್ಯೆ – 2 / ಜುಲೈ – ಡಿಸೆಂಬರ್ 2016new

ವಿಕಾಸಂನ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಲೇಖನಗಳ ಕೊಡುಗೆಗಾಗಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ

ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ಘಟನೆಗಳು

Stop

  • ವಿಕಾಸಂನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಕೀಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಏಜೆನ್ಸಿಗಳಿಂದ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನ new
  • ವಿಕಾಸಂನ ಆವರಣದಲ್ಲಿನ 250 ಕೆವಿಎ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಡೀಸಲ್ ಜನರೇಟರ್ ಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಒಪ್ಪಂದ ಒದಗಿಸಲು ಏಜೆನ್ಸಿಸ್ ಗಳಿಂದ ನಿಯಮಿತ ಮರು-ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನ new
  • ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಜಿಎಸ್ ಟಿ ಜಾಲದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೋರ್ಟಲ್ ಕುರಿತು ಒಂದು ದಿನದ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ - 20 ಬ್ಯಾಚ್ ಗಳು -04 ಏಪ್ರಿಲ್, 06 ಏಪ್ರಿಲ್, 10 ಏಪ್ರಿಲ್, 12 ಏಪ್ರಿಲ್, 13 ಏಪ್ರಿಲ್, 17 ಏಪ್ರಿಲ್, 19 ಏಪ್ರಿಲ್, 20 ಏಪ್ರಿಲ್,21 ಏಪ್ರಿಲ್ ಹಾಗೂ 24 ಏಪ್ರಿಲ್ , 2017
  • ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯ ವರ್ಗ 'ಬಿ' ಗುಂಪಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ – 17 ರಿಂದ 22 ಏಪ್ರಿಲ್, 2017
  • ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯ ವರ್ಗ 'ಎ' ಗುಂಪಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ – 17 ರಿಂದ 22 ಏಪ್ರಿಲ್, 2017
  • ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಗಮಗಳು, ಮಂಡಳಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವರ್ಗ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಗುಂಪಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ – 19 ರಿಂದ 22 ಏಪ್ರಿಲ್, 2017
  • ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯ ವರ್ಗ 'ಎ' ಗುಂಪಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಣಕಾಸಿನ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ - 24 ರಿಂದ 28 ಏಪ್ರಿಲ್, 2017
  • ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ವರ್ಗ 'ಎ' ಗುಂಪಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೆಟಿಪಿಪಿ ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಂದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ - 25 ರಿಂದ 27 ಏಪ್ರಿಲ್, 2017
  • ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಗಮಗಳು, ಮಂಡಳಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಜಿಎಸ್ ಟಿ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ – 25 ಏಪ್ರಿಲ್, 2017
  • ನೋಂದಾಯಿತ ಮಾರಾಟ ತೆರಿಗೆ ಸಲಹೆಗಾರರಿಗೆ 17ನೇ ಮುಕ್ತ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ -26-28 ಏಪ್ರಿಲ್, 2017